GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ


GÜVENLİK KAMERALARI İÇİN GRUP ŞİRKETLERİMİZE İLİŞKİN

ORTAK AYDINLATMA METNİ[GGD1] 

SaveAs olarak, kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na (KVKK) uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanun’un 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

SaveAs'a ait Grup Şirketlerimiz’in yer aldığı şirket binamızın nizamiye bölgesi, giriş kapısı ve civarı, iç katları, koridorları, dış cephesi, otoparkı, güvenlik kulübesi ve ziyaretçi bekleme yeri gibi genel kullanıma açık ortak alanları ve şirket departmanlarında yapılan bir kısım işlemlerde ticari güvenliği sağlamak amacıyla idari birimde yer alan bazı departmanlarımıza ait odalarda ( bilgi işlem departmanı, muhasebe departmanı, finans departmanı, İnsan Kaynakları departmanı, İdari işler Departmanı) yeterli sayıda güvenlik kamerası ile kayıt yapılmak suretiyle, görüntüye giren şahısların (çalışan, ziyaretçi, müşteri, üçüncü kişi, stajyer, tedarikçi çalışanı/yetkilisi, hissedar/ortak vd.) kişisel verisi olan görüntüleri işlenmektedir.

Bahse konu veri işleme; Grup Şirketlerimiz’in fiziki, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, şirket çalışanları ile ziyaretçilerimize ve müşterilerimize sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ile kaza/olay halinde derhal müdahale edilmek suretiyle ortaya çıkması muhtemel can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amaçlarını taşıdığından, KVKK md. 5’te yer alan “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüğüne Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

Görüntüleriniz Grup Şirketlerimiz’in ortak veri tabanında tutulmakta olup yalnızca yetkilendirilmiş personelin erişimine açıktır. Görüntüleriniz yetkilendirilmiş personel dışında herhangi bir şahsın erişimine kapalı tutularak yetkisiz kişilerin erişimine engellenmektedir. Ayrıca elde edilen kayıtlar bilişim güvenlik sistemleriyle güvenlik altına alınmakta ve adli ve/veya idari tahkikat süreçlerinde gerektiği kadarıyla ve sınırlı sayıda yetkili personel tarafından erişilebilir kılınarak korunmaktadır.

Anılan kişisel verileriniz işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz kişilerin erişimine maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, yukarıda belirtilen hukuki sebep temelinde, elde ediliş amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmak kaydıyla, gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş sınırlı sayıda kişinin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilişimsel ve fiziksel tedbirler alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu kişisel verileriniz, adli bir vaka sebebiyle delil niteliği taşıması gibi başka bir hukuki gereklilik mevcut değilse, temininden itibaren 1 ay sonra silinmekte ve imha edilmektedir.

İlgili kişi olarak haklarınız:

Kişisel veri sahipleri KVKK’nın 11. maddesi ile düzenlenen aşağıdaki haklara sahiptir:

· Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· KVKK’ nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişinin haklarını kullanması:

SaveAs'ın kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların ilgili Grup Şirketimiz’e yapılması gerekmektedir.

İlgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili Grup Şirketimiz’in internet adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurabilir veya kimliğinizi tespit edici bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza ilişkin açıklamaları içeren yazılı Başvuru Dilekçenizi ilgili Grup Şirketimiz’in internet adresinde yer alan başvuru yöntemlerinden birini tercih ederek iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda açıklanan yöntemlerle ilgili Grup Şirketimiz’e iletmeniz durumunda; ilgili Grup Şirketimiz talebinizin niteliğine göre KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili Grup Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin tarafınızdan talep edilebileceğini bildiririz.

SaveAs


 [GGD1]Güvenlik kameralarına ilişkin aydınlatma metninin de mutlaka internet sitesinde yer almasını önermekteyiz. CCTV Katmanlı Aydınlatma Görsellerinin altına (Kameraların altında ya da görüş açısında yer alan uyarıcı ve bilgilendirici levhalar) bu aydınlatma metnine ulaşılmasını sağlayan link konulmalıdır.

Hizmetlerimiz

Sunmuş Olduğumuz Hizmetler

Referanslarımızdan Bazıları