ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

ÇALIŞAN[GGD1]  AYDINLATMA METNİ

“Sağdıçlar Balıkçılık Turizm İnşaat Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.” (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na (“KVKK”) uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verileriniz; ticari faaliyet konumuz gereğince ve sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve tarafınızca bildirilen yahut bildirildiği haliyle en güncel halini koruyarak tarafımızca işlenmekte, depo ve muhafaza edilmekte ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan Kurumlar ile paylaşılabilmektedir.

1. VERİ SORUMLUSU

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Sağdıçlar Balıkçılık Turizm İnşaat Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.” tarafından aşağıda açıklanan kapsam ve sınırlarla işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK md.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 1. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 1.  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 

 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verileriniz Şirket’imiz tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Kişisel verileriniz; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarla Şirket’imize yüklenen yasal yükümlülüklerin ifası,
 • Şirket’imiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket’imizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmek amacıyla yürütülen eğitim programlarının sağlanması,
 • Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi,
 • Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası halinde gerekli faaliyetlerin icrası,
 • Mevzuat gereği gıda sektöründe kamu sağlığının gözetilmesi için sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi,
 • Tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız ve kamu sağlığı için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması,
 • Şirket’imizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirket’imiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,
 • Özlük dosyanızın oluşturulması,
 • Şirket’imizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,
 • Şirket araçları ile yapılan görevler sırasında çalışanların ve üçüncü kişilerin fiziki ve hukuki güvenliğin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket’imiz yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla; aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.

 • Kimlik bilgisi verileri
 • İletişim bilgisi verileri
 • Özlük bilgisi verileri
 • Mesleki deneyim verileri
 • Referans bilgisi verileri
 • Aile durumu/Yakın bildirimi kapsamındaki kişisel veriler
 • İş sözleşmesi ve hukuki işlem kapsamındaki verileri
 • Fiziksel mekân güvenliği verileri
 • İşlem güvenliği ve risk yönetimi kapsamındaki verileri
 • Finans işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi kapsamındaki veriler
 • Görsel ve işitsel kayıtları
 • Sağlık verileri

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz; iş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesini teminen gerek fiziki ortamda gerek kullandığımız şirket bilgisayar programlarında ve muhasebe programlarında saklanmaktadır.

5.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan KVKK m.8’e göre, kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak, kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

İş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla gerektiği ölçüde müşteri ve tedarikçilere; iş güvenliğinin sağlanması ve çalışma alanımızla ilgili yasal düzenlemeler, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlara; Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar ile grup şirketlerimize; personellerimizin mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmek amacıyla yürütülen eğitim programlarının sağlanması için hizmet aldığımız yahut mevzuat gereği personellerimizin eğitim almasının zorunlu olduğu kurum ve kuruluşlara; sözleşmenin ifası için gerekli olduğu ölçüde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak üçüncü kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz aşağıda sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla;

 • İş ortaklarımız, tedarikçi firmalarımız, hizmet aldığımız şirketler ve grup şirketlerimiz ile iç işleyişimizi sağlamak açısından gerekli olması halinde paylaşılabilmektedir.

 

 • Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgileri aktarılabilmektedir.

 

 • Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla; kişisel verilerinizden gerekli olanlar; ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı, sevkiyat teslimi gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

 

 • Çalışanların gerek kanuni zorunluluk gerek şirket içi mesleki performanslarının ve deneyimlerinin geliştirilmesi amacıyla mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için sözleşmemiz bulunan kurum ve kuruluşlara gerekli kişisel verileri aktarılabilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. Bu itibarla kişisel verilerinizin saklanması KVKK md.5/2-a’da ifadesini bulan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuksal nedenine dayanmaktadır.

Kişisel verilerinizin yanında, özel nitelikteki kişisel verilerinizin işlenmesi için mutlaka açık rızanız gereklidir. Diğer taraftan yukarıda işaret edilen İş Kanunu md. 75 “özlük dosyasında bulunması zorunlu içerik” kapsamında kalan özel nitelikli kişisel verileriniz için bu açık rıza, sadece “bilgilendirme yükümlülüğünün ifası” olarak nitelenebilecektir. Başka bir deyişle, bu kişisel verilerin işlenmesi kanunla öngörülmüş bir zorunluluğa dayandığından, ilgili kişi olarak çalışanın açık rıza metnini imzadan imtina etmesi, kişisel verilerin işlenmemesini gerektirmeyecektir.

Şirket’imiz iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, işe giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla kişisel verilerinizi toplamaktadır. Yine görsel verileriniz, Şirket’imizin işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket’imizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde ve iş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebepleriyle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve kullanılan bilgisayar programı aracılığıyla elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirke’timize iletmeniz durumunda, Şirket’imiz talebin niteliğine göre talebi KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket’imiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirket’imize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirket’imize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı;

 • Web sitemizde (www.saveas.com.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak,
 • Şirket adresimize (Meclis Mah.Derviş Sok. No:1 Dadaşlar İş Hanı B/Blok Kat:4 Sancaktepe/İstanbul) bizzat elden teslim edilerek[GGD2] ,
 •  Aynı adrese Noter kanalıyla talepte bulunularak,
 •  Aynı adrese İadeli taahhütlü posta yoluyla,
 • 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Save As Yazılım Elt. Bsn. Yay. San. Ve Tic. Ltd. Şti


 [GGD1]Çalışan Aydınlatma Metninin her grup şirket çalışanları için şirket ismi değiştirilmek suretiyle hazırlanması ilgili Grup Şirketinin Web Sitesinde yayımlanması önerilmektedir.

 [GGD2]Bu kısma şirketin merkez adresi ile her bir şirket için ayrı ayrı web sitelerinin linklerinin eklenmesi gerekmektedir. Sağdıçlar Balıkçılık için Sağdıçların sitesinde başvuru formu, İdeal Gıda için İdealin sitesinde başvuru formu olması gerekmektedir.

Hizmetlerimiz

Sunmuş Olduğumuz Hizmetler

Referanslarımızdan Bazıları